Geodetske usluge


  Legalizacija

Snimanje objekata, izrada elaborata geodetskih radova, manuala, tahimetrijskih zapisnika i specifikacija posebnih delova objekta u skladu sa zakonom.

  Omeđavanje

Obnova granica, deoba i identifikacija katastarskih parcela.

  Vodovi

Snimanje infrastrukturnih linijskih vodova sa izradom elaborata za potrebe upisa u katastar nepokretnosti.

  Planovi i podloge za projektovanje

Izrada topografskih, katastarsko-topografskih i situacionih planova.

  Projekti parcelacije i preparcelacije

Izrada projekta parcelacije i preparcelacije sa projektom geodetskog obeležavanja.

  1. U slučaju kada je više objekata različitih vlasnika upisano na jednoj k.p., tako da se posle parcelacije formira posebna k.p.
  2. U slučaju kada se na jednoj k.p. može obrazovati više građevinskih parcela

  Formiranje građevinskih parcela

Formiranje-obeležavanje građevinske parcele.

  Tehnička dokumentacija

Izrada tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova u inženjerskim oblastima.

  Obeležavanje objekata

Obeležavanje regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija.Obeležavanje objekata na tereneu i njihovo praćenje tokom izgradnje.

  Kontrola temelja

Geodetski snimak izvedenog temelja sa potvrdom.

  Računanje kubature

Detaljna obrada podataka snimljenog terena sa grafičkim i analitičkim podacima izvedenih radova.

  Upotrebna dozvola

Snimanje izvedenog stanja objekata i instalacija sa izradom geodetskog elaborata za potrebe izdavanja upotrebne dozvole i upisa u katastar nepokretnosti.

  Veštačenje

Sudska veštačenja za oblasti geodezija

Top